diumenge 03 de març; de 2024

Nota legal

En cumpliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de l'informació i del comerç electrònic, INDUXTRA DE SUMINISTROS LLORELLA, S.A., I.D.S., S.A. l'informa que es una societat anònima inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el tom 318, llibre 231 secció 3a, foli 170, fulla 4321, incripció 1a. i amb C.I.F. ES A-17055153.

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades en el present formulari seran incloses en el fitxer automatitzat per el seu tractament informàtic a efectes d’ enviament d’informació comercial i informativa per mitjans electrònics. De la mateixa manera s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés , rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit enviat a INDUXTRA DE SUMINISTROS, C/Pere Alsius N.2 Pi.4 · Apt. de correus 87, 17820 Banyoles, GIRONA.